slider

Algemene Voorwaarden juridische diensten

 Algemene Voorwaarden juridische diensten

 

1               ALGEMEEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft;

Opdrachtnemer: Gravendeel Advocaten B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 32099990; Oude Enghweg 2, 121& JC Hilversum.

 

2               TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, behoudens voor zover van inhoud van deze algemene voorwaarden in de Opdrachtbevestiging wordt afgeweken.

2.2 Opdrachtgever aanvaardt dat Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht gehouden is aan de op Opdrachtnemer van toepassing zijnde de Advocatenwet, Gedrags- en Beroepsregels (resp. via internet raadpleegbaar op wetten.nl c.q. advocatenorde.nl.) c.q. buitenlandse equivalenten hiervan en aanvaardt dat geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden beslecht via arbitrage van de Geschillencommissie Advocatuur. De betrokken arbitrageregels zijn onderaan in dit document opgenomen. Opdrachtgever verklaart zich er mee bekend dat opdrachtnemer is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid voor de uitvoering van de Overeenkomst van opdracht met de per de datum van de aanvaarding van de opdracht geldende polisvoorwaarden.

 

3               TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 De Overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de Opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer en komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende Opdrachtbevestiging retour is ontvangen; hiermee wordt gelijk gesteld een daartoe strekkend emailbericht van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of aanvaarding van de eerste feitelijke uitvoering van de opdracht (bijv. aanvaarding van een te verzenden (concept-) brief of betaling van de opdracht door Opdrachtgever. Zolang de bevestiging niet retour is ontvangen, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor de capaciteit elders in te zetten. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De Opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven en omvat ook de in overleg te nemen stappen of het nalaten ervan. Onder de Overeenkomst valt ook een vervolgopdracht in dezelfde of een andere zaak, tenzij partijen anders overeenkomen.

3.2 Mocht de opdracht of een vervolgopdracht mondeling of elektronisch (sms, email e.d.) zijn verstrekt zonder schriftelijke Opdracht bevestiging, dan komt de Overeenkomst c.q. vervolgopdracht ook tot stand op het moment dat Opdrachtnemer de opdracht aanvaardt c.q. Opdrachtnemer bevestigt die uit te zullen voeren.

3.3 De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling of per email gedaan.

3.4 De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd – de duur van de aangenomen opdracht - tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan. Vanaf een jaar na beëindiging van de opdracht vervalt voor Opdrachtnemer enige aansprakelijkheid voor de opdracht. Deze algemene voorwaarden gelden ook op vervolgopdrachten in dezelfde zaak of nieuwe opdrachten. In beide gevallen volstaat een opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever. Opdrachtgever verklaart het bestaan en de inhoud en toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden ook te kennen vanwege de vermelding ervan in elektronische communicatie zoals emailverkeer en/of op de website Opdrachtnemer en de Kamer van koophandel waar Opdrachtnemer is ingeschreven.

3.5 Beëindiging van de Overeenkomst blijkt doordat dit door Opdrachtnemer of Opdrachtgever aan de andere partij wordt verklaard. Die beëindiging geschiedt ook doordat de formele dossier behandeling wordt overgenomen door Opdrachtgever zelf of een advocaat van buiten het kantoorverband van Opdrachtnemer dan wel een andere persoon die dat namens Opdrachtgever kenbaar maakt aan Opdrachtnemer. Vanaf de datum van de zaakoverdracht eindigt voor Opdrachtnemer enige aansprakelijkheid voor de verdere behandeling van de opdracht waar Opdrachtgever dat zelf doet of laat doen door een derde.

 

4.              MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

4.2 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

4.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel, zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

5               UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1 Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

5.2 Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap

5.3 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de verleende opdracht wordt uitgevoerd en stemt de aanpak af, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen of beperkingen zoveel mogelijk in acht. In geval medewerk(st)er(s) met naam worden genoemd in de Opdrachtbevestiging, wordt al het redelijkerwijs mogelijke gedaan om te verzekeren dat de betreffende medewerk(st)er(s) beschikbaar is (zijn) voor het verrichten van de werkzaamheden. Opdrachtnemer stemt er mee in dat werkzaamheden ook door een aan te wijzen advocaat-kantoorgenoot kan worden uitgevoerd (art. 7:404 is aldus niet van toepassing). Ook art. 7:407 lid 2 BW is uitgesloten te weten de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de gehele schade door een tekortkoming als twee of meer personen de opdracht hebben aangenomen.

5.4 Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend, onverminderd artikel 3 voornoemd (totstandkomingsaspecten). Het toestemmings vereiste geldt niet indien het verrichten van meer werkzaamheden valt binnen de zorgplicht van Opdrachtnemer (bijv. spoed, vervanging bij afwezigheid of onbereikbaarheid).

 

6               GEHEIMHOUDING

6.1 Tenzij er sprake is van een wettelijke- of beroepsplicht tot bekendmaking, is Opdrachtnemer / zijn de door Opdrachtnemer ingezette medewerk(st)er(s) verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

6.2 Behoudens toestemming van Opdrachtgever is Opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

6.3 Tenzij daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen, of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken.

6.4 Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.  

 

7               INTELLECTUELE EIGENDOM

7.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien of in licentie zijn gegeven. Alle overige intellectuele eigendomsrechten, die reeds voor de datum van deze Overeenkomst aan Opdrachtnemer in eigendom toebehoorden (of aan Opdrachtnemer in licentie zijn gegeven) blijven aan Opdrachtnemer (c.q. aan licentiegever) toebehoren.

7.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeem ontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model-)contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in der ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij deze producten uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie zijn bedoeld. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Opdrachtnemer.

7.3 Opdrachtgever heeft uiteraard het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigenorganisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht, onverminderd de intellectuele eigendomsrechten van derden die daarmee gemoeid kunnen zijn. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 

8               HONORARIUM

8.1 Het honorarium wordt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en behoudens de gebruikelijke tarieven voor specifieke notariële of advocatuurlijke verrichtingen, berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met jaarlijks door Opdrachtnemer vast te stellen uurtarieven. Ten behoeve van Opdrachtgever betaalde verschotten worden doorbelast. Ter bestrijding van algemene kantoorkosten, zoals porti-, telefoon-, fax- en kopieerkosten, wordt een percentage van 6% van het honorarium in rekening gebracht. De declaratie kent een specificatie of deze wordt op verzoek toegezonden waarin de bestede activiteiten per zes minuten of een veelvoud van worden aangegeven; bijv. telefoon, email in, studie.

8.2 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de opdracht is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

8.3 Het honorarium van Opdrachtnemer, vermeerderd met de in het eerste lid van dit artikel genoemde additionele kosten en zo nodig vermeerderd met onkosten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt maandelijks aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

 

9               BETALING

9.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen de overeengekomen termijnen – bij voorschotdeclaraties binnen 3 dagen, doch bij andere declaraties in geen geval later dan tien dagen na declaratiedatum. Betaling dient te geschieden in Euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever geeft op voorhand toestemming declaraties te verrekenen met geld dat in die zaak op de derdenrekening is ontvangen. Opdrachtnemer meldt dit aan Opdrachtgever per brief/email/sms of op de declaratie zelf

9.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de onder 9.1 genoemde termijnen heeft betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij Opdrachtgever tenminste éénmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

9.3 Alle in redelijkheid gemaakte en buitengerechtelijke (incasso-) kosten, die Opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtnemer van diens betalings verplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever en bedraagt € 275 bij sommatie. Ingeval van een procedure aanvullend € 450,- te vermeerderen met het toepasselijk griffie recht, deurwaarders- en beslagkosten, handelsrente (6:119a BW c.q. 6:119 BW).

9.4 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten voor risico van de Opdrachtgever en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

9.5 Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het de gehele declaratiebedrag. Dergelijke betalingen zijn niet terug te vorderen omdat één van de Opdrachtgever alsnog bezwaren uit van enige orde.

9.6  Ingeval de euro als munteenheid vervalt wordt de waarde van de in euros opgestelde declaratie geacht in de verhouding te zijn dat één euro gelijk is aan één Zwitserse franc twintig cents (zoals op veertien januari 2015 hierna ‘de Waarde’) zodat Opdrachtnemer van Opdrachtgever aanvullend betaling in euros of US$ mag verlangen zodat de betaling van de openstaande declaratie conform de Waarde wordt bereikt.

 

10             RECLAMES

10.1 Reclames met betrekking tot verrichte werkzaamheden en/of het declaratiebedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

10.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

 

11             LEVERINGSTERMIJN

11.1 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie geheel ter beschikking is gesteld.

11.2 Omdat de duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

11.3 De Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnover-schrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

 

12             AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

12.2 Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer voor die schade aansprakelijk tot een maximum gelijk aan het bedrag van drie maal de aan Opdrachtnemer door Opdrachtgever te betalen of betaalde fee voor de betreffende (deel-) opdracht in het betreffende jaar, met dien verstande dat indien dat minder zou zijn dan € 500.000,-, de maximum aansprakelijkheid is in dat geval de dan geldende maximim hoogte vermeld in de verplichte beroepsaansprakelijkheidspolis zal bedragen, tenzij er aan de zijde van Opdrachtnemer sprake is van mede-schuld, opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

12.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Opdrachtnemer.

12.4 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van (een) door haar ingeschakelde derde(n) indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op die derde(n) kan worden verhaald. Opdrachtnemer is gemachtigd om namens Opdrachtgever eventuele aansprakelijkheids-beperkingen van (een) ingeschakelde derde(n) te aanvaarden met werking tegenover de Opdrachtgever.

12.5 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor zogenaamde bedrijfsaansprakelijkheid ongeacht de aard -of de vorm- van de aanspraak op schadevergoeding voor een bedrag tot maximaal € 250.000,-, althans de dan geldende hoogte vermeld in de verplichte bedrijfsaansprakelijkheidspolis, tenzij er aan de zijde van Opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

12.6 Voor zover beleidsmatige of strategische adviezen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden verstrekt, behelzen deze bij uitvoering ervan geen garantie van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter zake hun realiseerbaarheid, zoals een uitkomst in een vonnis of onderhandeling met derden. De aard van die adviezen of de gevolgen van de uitvoering van die adviezen kunnen niet aan Opdrachtnemer worden tegengeworpen voor zover die niet tot de beoogde doelen lijden of blijven lijden of tot schade of kosten lijden voor Opdrachtgever lijden.

12.7 Opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever (bijv. krachtens een vonnis of ex parte bevel ex art 1019e Burg.Rv) geïnde dwangsommen op derden of wederpartijen, kunnen worden teruggevorderd door die derden resp. wederpartijen op Opdrachtgever, bijv. vanwege een (latere) uitspraak van enig (arbitraal) gerecht. Dit geldt ook aldus voor geïnde boetes. Opdrachtnemer sluit aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever hiertoe uit en Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aansprakelijkheidstellingen van derden of wederpartijen daartoe.

12.8 Voor alle te vergoeden schade die Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verschuldigd zou blijken te zijn, geldt niettemin dat Opdrachtgever een eigen risico van tienduizend euro excl. b.t.w. draagt.

12.9 Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers, personen waarmee een samenwerkingsverband is gesloten of bestuurders van de praktijkvennootschappen waarin bepaalde beroepsbeoefenaren hun werkzaamheden verrichten dus ook werknemers in privé, is uitgesloten. Aangesproken werknemers, personen waarmee een samenwerkingsverband is gesloten en bestuurders kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen overeengekomen derdenbeding.

12.10 Niet alleen opdrachtnemer, maar ook alle personen - zowel zij die op enigerlei wijze aan opdrachtnemer zijn verbonden als ook derden - die bij de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld. kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden. Voorzover opdrachtgever de opdrachtnemer als advocaat in privé door opdrachtnemer wegens een beroepsfout uit onrechtmatige daad heeft aangesproken, betreft dit zijn aansprakelijkheid als beroepsbeoefenaar en niet zijn aansprakelijkheid als bestuurder van een praktijkvennootschap en kan de advocaat in privé zich ook beroepen op deze algemene voorwaarden. Echter voor die aansprakelijkheid in privé geldt dat deze is gemaximeerd tot vijf procent van genoemd maximum in art. 12.2 en alleen mogelijk is voorzover er sprake is van grove schuld of zeer ernstige nalatigheid van de advocaat –dus veel meer dan schuld bij de onrechtmatige daad als redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot – en slechts inzover de beroepsaansprakelijkheids c.q. bedrijfsaan- sprakelijkheidsverzekering, na daartoe in rechte te zijn aangesproken, na een onherroeppelijke uitspraak, geen of geen voldoende aanspraak op een financiële vergoeding bijkt te bieden. De wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is van toepassing.

 

13             VERVALTERMIJN, VERJARING

13.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na drie maanden na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, doch absoluut niet later dan één jaar na beëindiging van de Overeenkomst althans. één jaar na de laatste inhoudelijke dossierbehandeling van de betrokken zaak door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever.

13.2 Verjaring van enig vorderingsrecht van Opdrachtgever op Opdrachtgever (art: 3:306, 307, 309 t/m 314 BW) treedt op één jaar na beëindiging van de Overeenkomst in de zin van art. 3.5, althans feitelijk steeds ingaande na de laatste inhoudelijke dossierbehandeling.

 

14             AFSTAND VAN RECHTEN

Het niet direct afdwingen van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst door Opdrachtgever zal de rechten en bevoegdheden van Opdrachtnemer onder deze Overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Opdrachtgever verklaart hierbij bij voorbaat afstand van recht te doen van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst of de wet o.a. ter zake van verjaring, geldend voor de periode na afloop van de verjaringstermijn.

 

15             CONVERSIE

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 

16             NAWERKING

De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen blijven binden.

 

17             STRIJDIGE CLAUSULES

In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de Opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

 

18             OVERNAME PERSONEEL

Geen der partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personen die vanuit de wederpartij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de opdracht in dienst nemen of met deze personen over indiensttreding onderhandelen dan in overleg met de wederpartij.

 

19             TOEPASSELIJK RECHT, FORUMKEUZE

19.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

19.2 (i) Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de Geschillencommissie Advocatuur vermeld in de Klachten & Geschillenregeling Advocatuur, bijv, een betwiste declaratie. (ii) Dit geldt niet voor onbetwiste declaraties, ter zake waarvan het rechtsforum de rechtbank te Amsterdam is. Bij de Deken in het arrondissement waarin de advocaat is gevestigd kunt u een klacht voorleggen over uitoefening van beroepsregels voor advocaten o.a. de Gedragsregels 1992 of toepasselijke opvolgers ervan, tenzij Opdrachtgever door de Deken verwezen wordt naar het forum waar dat bezwaar wordt behandeld van evengenoemd art 19.2 (i) of -(ii).

19.3 Enige informatie die u wilt opvragen terzake de Overeenkomst, voor de opdracht of vervolgopdrachten kunt u per email toezenden op Gravendeel@Gravendeel Advocaten.nl of per fax (00 31)(0)35-7200.958 of per post aan het dan bestaande kantooradres.

 

20             ARCHIVERING

Een dossier wordt gedurende tenminste zeven jaar bewaard als fysiek of als electronisch dossier vanaf de laatste behandeling ervan, waarna het Opdrachtnemer vrij staat het dossier te vernietigen. Opdrachtnemer zendt van officiële documenten de originelen aan Opdrachtgever toe (bijv. uitspraken, registratiebewijzen).

 

21             PUBLICITEIT

Indien een zaak voor een Opdrachtgever buiten toedoen van Opdrachtnemer in de openbaarheid geraakt staat het Opdrachtnemer vrij haar betrokkenheid bij die zaak bekend te maken en daarbij reeds eerder openbaar gemaakte informatie verder te verspreiden.  Ten aanzien van alle andere kennis omtrent haar Opdrachtgever is Opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding.

 

_______________________________________

BIJLAGE: Reglement Geschillencommissie Advocatuur

AFDELING 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 - Begripsomschrijving

In dit reglement wordt verstaan onder:

SGC de Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken;

SGB de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf;

Commissie de Geschillencommissie Advocatuur, ingesteld en in stand gehouden door de SGC en de SGB, overeenkomstig hun statuten;

Kantoorklachtenregeling de schriftelijk aan de cliënt bekend gemaakte regeling die op het kantoor van de advocaat geldt voor de behandeling van klachten van cliënten;

Geschillenregeling Advocatuur het onderhavige reglement;

Advocaat de advocaat, daaronder begrepen de rechtspersoon waarin deze zijn beroep uitoefent en het kantoor waarvan hij deel uitmaakt, op wiens verrichtingen de Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is;

de Orde De Nederlandse Orde van Advocaten;

cliënt de afnemer van de diensten van een advocaat;

consument de cliënt, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. De Geschillenregeling Advocatuur is van toepassing indien door partijen daarnaar bij schriftelijke overeenkomst is verwezen en het

geschil betreft a. de totstandkoming en/of de uitvoering van een opdracht aan de advocaat; b. een vordering tot vergoeding van schade die, beoordeeld naar het moment van indiening, het bedrag van € 10.000,- (inclusief eventueel verschuldigde BTW) niet te boven gaat of zal gaan dan wel uitdrukkelijk tot dat bedrag beperkt is waarbij schriftelijk afstand wordt gedaan van het meerdere; c. de hoogte en/of de incasso van een of meer door de advocaat aan de cliënt verzonden declaraties. Indien de Commissie, als voorzien in lid 2, beslist bij wege van bindend advies is zij niet bevoegd uitspraak te doen over vorderingen tot vergoeding van rente.

2. Indien de cliënt een consument is, beslist de Commissie, onverminderd het bepaalde in artikel 12 lid 2, bij wege van bindend advies. In alle overige gevallen wordt het geschil beslecht door arbitrage. In geval van bindend advies is afdeling 2 van toepassing, in geval van arbitrage afdeling 3.

3. Hetgeen in deze afdeling en in afdeling 4

is bepaald geldt zowel in geval van toepasselijkheid van afdeling 2 als in geval van toepasselijkheid van afdeling 3.

 

Artikel 3 - Samenstelling Commissie

1. De Commissie bestaat uit: (i) een of meer voorzitters die deel uitmaken van de rechterlijke macht met rechtspraak belast (ii) een of meer door de Consumentenbond voorgedragen leden 3 (iii) een of meer representanten van het bedrijfsleven (iv) een of meer door de Orde als lid voorgedragen advocaten.

Benoeming van de leden bedoeld onder (i) en (iv) geschiedt door de SGC en de SGB gezamenlijk, benoeming van de leden bedoeld

onder (ii) geschiedt door de SGC en benoeming van de leden bedoeld onder (iii) geschiedt door de SGB.

2. Aan de Commissie wordt een (plaatsvervangend) secretaris toegevoegd, die de hoedanigheid van meester in de rechten heeft.

Het secretariaat van de Commissie wordt in geval van bindend advies verzorgd door de SGC en in geval van arbitrage door de SGB.

3. Door de secretaris wordt in overleg met (een van) de voorzitter(s) beslist welke leden van de Commissie met de behandeling van een

geschil worden belast met dien verstande dat daaraan deelnemen :

in geval van bindend advies: een voorzitter, een lid als bedoeld onder 1 (ii) en een lid als bedoeld onder 1 (iv) van dit artikel; in geval van arbitrage: een voorzitter, een lid als bedoeld onder 1 (iii) en een lid als bedoeld onder 1 (iv) van dit artikel.

4. In geval van arbitrage kunnen geschillen als bedoeld in artikel 2.1 onder c waarin geen schriftelijk verweer wordt gevoerd door de

voorzitter worden afgedaan.

 

Artikel 4 - Taak Commissie

De Commissie heeft tot taak geschillen tussen de cliënt en de advocaat te beslechten, voorzover deze betrekking hebben op de

totstandkoming of de uitvoering van een door de cliënt aan de advocaat gegeven opdracht. Zij bevordert een schikking tussen partijen.

 

Artikel 5 - Wraking en verschoning

1. Een lid van de Commissie kan op verzoek van één of beide partijen worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden die het vormen van een onpartijdig oordeel over het geschil zouden kunnen bemoeilijken. Een dergelijk verzoek dient te worden gedaan uiterlijk op de zitting waarop het geschil wordt behandeld.

2. De overige leden van de Commissie in de samenstelling waarin zij in het desbetreffende geval zitting heeft beslissen of de wraking

terecht is gedaan. Bij staking van stemmen wordt dit geacht het geval te zijn.

3. Op grond van feiten of omstandigheden als bedoeld in het eerste lid kan een lid van de Commissie zich terzake van de behandeling van een geschil verschonen. Hij is verplicht dit te doen, indien de beide overige leden van de Commissie, die aan de behandeling van het geschil zullen deelnemen, van oordeel zijn dat de bedoelde feiten of omstandigheden zich te zijnen aanzien voordoen.

4. In geval van wraking of verschoning wordt het betrokken lid vervangen door een ander lid van de Commissie.

5. De beslissing als bedoeld in het tweede lid wordt aan partijen medegedeeld.

 

Artikel 6 - Geheimhouding

De leden van de Commissie en de (plaatsvervangend) secretaris zijn tot geheimhouding verplicht ten aanzien van alle de partijen betreffende gegevens die hen bij de behandeling van het geschil ter kennis zijn gekomen.

 

Artikel 7 - Ontvankelijkheid

1. De Commissie verklaart op verzoek van de advocaat - mits gedaan bij eerste gelegenheid - de cliënt in zijn klacht niet-ontvankelijk

a. indien hij zijn klacht niet eerst overeenkomstig de kantoorklachtenregeling bij de advocaat heeft ingediend binnen drie maanden na het moment waarop de cliënt kennis nam of redelijkerwijs had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven;

b. indien na indiening van de klacht als bedoeld onder a nog geen vier weken zijn verstreken of deze indien voor de klacht binnen deze termijn naar tevredenheid tussen de advocaat en de cliënt een regeling is overeengekomen die door de advocaat aan de cliënt

schriftelijk is afgehandeld bevestigd;

c. indien na schriftelijke afhandeling van de klacht als bedoeld onder a meer dan twaalf maanden zijn verstreken.

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, aanhef en onder a, kan de Commissie besluiten het geschil toch in behandeling te nemen, indien de cliënt terzake van de niet-naleving van de voorwaarden naar het oordeel van de Commissie redelijkerwijs geen verwijt treft.

 

Artikel 8 - Bijstand of vertegenwoordiging

Partijen hebben het recht zich door een derde te laten bijstaan of vertegenwoordigen.

 

AFDELING 2: BINDEND ADVIES

Artikel 9 - Aanhangig maken

1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2 en 7 wordt een geschil aanhangig gemaakt door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de Commissie.

2. De in lid 1 bedoelde mededeling dient te bevatten de namen, adressen en eventuele telefoon- en telefaxnummers van beide partijen alsmede een korte omschrijving van het geschil en de vordering.

3. De Commissie stuurt de consument, zowel wanneer deze het geschil aanhangig heeft gemaakt als wanneer hij de verweerder is, een vragenformulier dat deze ingevuld en ondertekend aan de Commissie dient te retourneren.

 

Artikel 10 - Klachtengeld

1. Degene die een geschil aanhangig maakt, is een door de SGC vastgesteld bedrag aan klachtengeld verschuldigd.

2. Het in lid 1 bedoelde bedrag wordt door de SGC niet terugbetaald.

 

***

This is Sliced Diazo Plone Theme