Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer (“Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.GravendeelAdvocaten.nl) van .Gravendeel Advocaten B.V., die haar kantoor heeft in Hilversum, Schuttersweg 8, Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK Almere, Gooi-en Eemland Amsterdam. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke diensten besteld via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze internetsite
De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel Gravendeel Advocaten tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Gravendeel Advocaten expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op het publiek in Nederland. Gravendeel Advocaten beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. Gravendeel Advocaten garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Gravendeel Advocaten hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Gravendeel Advocaten de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Gravendeel Advocaten aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Gravendeel Advocaten niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten
Gravendeel Advocaten of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gravendeel advocaten of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gravendeel Advocaten is het niet toegestaan links naar sites van Gravendeel Advocaten weer te geven, tenzij het over intellectuele eigendom, ict recht of aanbestedingsrecht gaat.

Online communicatie
Berichten die u per e-mail naar Gravendeel Advocaten stuurt, kunnen onveilig zijn. Gravendeel Advocaten wijst u erop dat vertrouwelijke informatie per e-mail aan Gravendeel Advocaten te zenden via internet door derden (soms te kwader trouw) kunnen worden ingezien of onderschept. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Gravendeel Advocaten te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Gravendeel Advocaten en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als Gravendeel Advocaten op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (ii) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (iii) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (iv) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Gravendeel Advocaten of aan u wordt gezonden, (v) verlies van gegevens, (vi) misbruik van deze internetsite, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar gesteld wordt of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Gravendeel Advocaten.

Toepasselijk recht
Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Electronische factureren
Gravendeel Advocaten raadt u aan om zakelijke elektronische facturen zelf op te slaan. Uw bewaartermijn is 7 kalender jaren.

Wijzigingen
Gravendeel Advocaten behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

This is Sliced Diazo Plone Theme