Privacy recht

Op persoonlijke gegevens.

Waar u ook werkt, u zult met privacy recht te maken krijgen. Of het nu uw bedrijf, ziekenhuis, bank of overheid betreft. Soms willen potentiële klanten hun ‘personal data’ niet geven omdat er spam c.q. direct marketing e.d. dreigt. Dus u kunt beter zekerheid en comfort bieden over privacy dan het in het midden laten. De data kunnen overal staan: op uw server, computer, back-ups e.d. 

Privacy borgen kent drie kernpunten: uw eigen visie om de privacy te willen borgen en toch deels te gebruiken, uw visie om die data echt goed af te schermen tegen ‘hackers’, en uw visie om dit helder kenbaar te maken aan uw klanten en potentiële klanten. (privacy policy / cookie policy)

Mag u of een ander uw eigen data bewerken? Is export binnen of buiten Nederland of de EU toegestaan? Is ‘data mining’ toegestaan? De data staan vaak op meerdere plaatsen in verschillende databanken. Dit kan gaan om laptops, pda’s, smartphones en servers. Daar staan immers vaak grote hoeveelheden gegevens opgeslagen, waaronder die van individuele personen. Wat zegt het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)?

Het wordt bijna wereldwijd ingezien dat privacy veronachtzamen risico’s met zich meebrengt, d.w.z. afbreukrisico’s voor de reputatie van u als houder van die persoonlijke data. U kunt regelmatig lezen hoe websites, ook van de overheid, ‘gehackt’ worden en beveiligingsmanco’s e.d. het risico van privacy pijnlijk kunnen schenden. Dat is een marketing- en reputatie risico (denk aan Diginotar en Sony PS in 2011). Dit gebeurt ondanks ICT-protocolen en complexe internationale en nationale regelgeving. Dioe zij weer deels algemeen van aard en deels sectorspecifiek (bijv. luchtvaart, telecom-, medische sector).

De privacy regels hebben als doel te regelen hoe gegevens met betrekking tot natuurlijke personen mogen worden opgeslagen en gebruikt. Zoals dat wel vaker met regels van de overheid voorkomt, leidt dit tot boeterisico’s maar ook extra werk om het intreden van risico’s voor te zijn. Daarom is het vragen van advies over privacywetgeving belangrijk.

We hebben ervaring en inzicht hoe het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) kan reageren. Omdat de onderzoeksbevoegdheden van de Staat toenemen (o.a. na ‘nine eleven’) is het belang van gebruik van persoonsgegevens in de praktijk toegenomen. Ook het politieke en maatschappelijke debat over de verhouding tussen collectieve veiligheid en individuele privacy houden het onderwerp actueel. Datzelfde geldt voor elk privacy lek.

Wij willen u graag behulpzaam bij zijn.

This is Sliced Diazo Plone Theme